Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, bestellingen en overeenkomsten van Brogum. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Brogum middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Brogum zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Brogum worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Brogum ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Brogum en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Brogum heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Brogum zijn vrijblijvend en Brogum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Brogum. Brogum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brogum dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Brogum gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Brogum .

2.4 De administratie van Brogum geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Brogum verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Brogum verrichte leveringen. Brogum erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte produkten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de betaalgegevens van de klant; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Brogum, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 - Levering en levertijden

3.1 De door Brogum opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de produkten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels iDeal.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Brogum gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Brogum te weigeren.

Artikel 5 - Overmacht

5.1 Brogum  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendom van produkten

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Brogum , totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Brogum  zijn voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Brogum geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Brogum garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Brogum  geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brogum daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brogum de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 8.3 Mocht een niet gepersonaliseerd produkt niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 7 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Brogum oostsingel 114, 4461KG, Goes

Artikel 9 - Bestellingen en communicatie

9.1 Brogum is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brogum , dan wel tussen Brogum en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Brogum.

Artikel 10 - Persoonsgegevens en privacy

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Brogum. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Brogum. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Brogum in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Brogum over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Brogum . De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 - Diversen

11.1 Indien de klant aan Brogum  schriftelijk opgave doet van een adres, is Brogum gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Brogum een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Brogum gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Brogum deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Brogum is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brogum is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.